Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


 

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 4  w Zambrowie

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

 

Podstawy prawne:

 

1.   Rozdział 6”Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017,poz.59

 

2.   Ustawa z dnia 7 września 1991 o sytsemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 60).

 

3.   Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.  Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

2.  Zapisy „Regulamin Rekrutacji do M.Przedszkola Nr 4w Zambrowie”,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do M.Przedszkola Nr 4, ze względu na to, że przedszkole jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3.  Potwierdzenie przyjęcia wniosku odnotowuje dyrektor, nauczyciel poszczególnej grupy lub intendent na „Wniosku o przyjęcie dziecka do M.Przedszkola Nr4 w Zambrowie”, podając datę wpływu i parafując.

4.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

5.  Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

6.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Przedszkola.

7.  Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

8.  Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie wniosków złożonych do M.Przedszkola Nr4 w Zambrowie.

 

§ 2.

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)    przedszkolu – należy rozumieć M. Przedszkole Nr 4 w Zambrowie

2)    dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora M.Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

3)    Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora M.Przedszkola Nr4 w Zambrowie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)    kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w art.131 ust.1,2 – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i w art.131 ust.4– na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego- Ustawy- Prawo Oświatowe.

5)    liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną i złożyły wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)    liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci nie zakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niskiej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia, lub nie spełniających warunki – czyli poniżej 2,5 roku;

7)    wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

8)    samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;

9)    wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do M.Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

 

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3.

 

1. Do przedszkola przyjmowane są:

 

1)    dzieci  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego - 6-latki

2)    dzieci w wieku od 3 do 5 lat;

3)    w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

2.    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 marca do 17 marca.

3.    Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

5.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (zgodnie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Zambrów)

 

 

§ 4.

 

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Zambrów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 4 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

3.  Kryteria, o których mowa w ust.2 mają jednakową wartość. Komisja przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 1”.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

I i II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się po sobie bez odstępu czasowego.

 

5. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria i punktację określone w Uchwale Rady Miasta – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

   6. Do potwierdzenia kryteriów organ prowadzący określa niezbędne dokumenty, określone w załączniku nr 3.

6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy miejskiej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami w danej lub zbliżonej grupie wiekowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Zambrów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 4 ust. 2 – 4  regulaminu.

7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  przedszkola na tablicy ogłoszeń.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 6 czerwca. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

§ 5

 

1. Dokumenty, o których mowa w załączniku nr 3 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Oświadczenia, o których mowa w załączniku nr 3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

 

 

 

Rozdział III

Praca Komisji Rekrutacyjnej

 

§6

 

1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor Przedszkola.

2.     Liczba członków jest nieparzysta.

3.     Członkami Komisji mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówce oraz pracownicy nie będący nauczycielami.

4.     Dyrektor przedszkola wyznacza Przewodniczącego Komisji.

5.     W skład komisji wchodzą:

1)    przewodniczący;

2)     członkowie.

 

6.    Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania „Zobowiązania do poufności i bezstronności”- zał.nr 5, oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji – zał. nr 6.

 

 

 

Rozdział IV

Tryb odbywania posiedzeń

 

§ 7.

 

1.  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie po zakończenia terminu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów.

1)    Przewodniczący Komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

2)    Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.

3)    Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

4)    Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych  z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

5)      Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.

 

 

Rozdział V

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 8.

 

1.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz list dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;

e) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadza się  w terminie do 6 czerwca, uzupełniające postępowanie rekrutacyjnego według tych samych zasad.

    f) Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im  czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 

§ 9.

 

1.  Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

8)    uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

9)    czynny udział w pracach komisji;

10)                       wykonywanie poleceń Przewodniczącego;

11)                       zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;

12)                       ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

 

§ 10.

 

1.  Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

9.    zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do przedszkola;

10.                        zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;

11.                        dostarczenie na posiedzenie Komisji dokumentacji kandydatów do przedszkola, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;

12.                        przewodniczenie zebraniu komisji;

13.                        zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;

14.                        sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;

 

 

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 11.

 

1.  Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2 . Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia Dyrektora o jego wprowadzeniu.